Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Feltámadás utánra

NaplóMi zajlik? Az elõrehozott választások kieszközlése a háttérhatalom által. Erre volt jó az IMF-es cirkusz, majd az ügynökakták firtatása, majd pedig mintegy véletlenül a kurucon lehozott Orbán-t, Martonyit és Kövért érintõ beszervezést igazoló akták. Ugyan ki adta oda õket? A miértet tudjuk. Mert morvainak kell következni a sorban, mint „párton-kívüli” sokak számára nem tudottan zsidó ügynökként és a jóbik ajánlásával, mintegy „kohnpromisszumos” megoldásként. Jól szervezett akció ez és régen tudott a számunkra, hogy az „alaptörvény” mielõbbi „ratifikálása” okán szükség van egy másik zsidócsürhére, amely a zsidók hivatalos inváziója – bocsánat: menekült-státuszba vétele- elõtt ezt így lehet hivatalosan véglegesíteni úgy, hogy látszólag a magyar nemzeti oldal ezt akarja, mert mindegyik álcázott zsidó magyarul beszél és látszólag magyar is, meg …, de ezt tujátok már.

A felmerült kormányfõ-jelöltek egyik része eleve szóba sem jöhet, másik része pedig köztudottan zsidó ügynök. Könnyesre nevettem magam, mikor a jóbik Für Lajos jelölésére, mint téves információra hivatkozott, mert Für nem vállalja, de Morva igen, hisz azért is van ott úgy, hogy mégis párton-kívüli. Ez a terelgetés mûvészete és a „nemzeti oldalként” számon tartott nemzeti megmondóemberek a szokásos lózungokkal, ostobán bégetik a taktust. Bene, Siklósi és a többi szépen hozakodik elõ azzal, amit a jóbikos Marosán-unoka, Vona-Zazri is most a szájára vett, s lassan kiderül, hogy már Orbán is a nép-nemzeti közvetlen választást akarja. Akarja a fenét, ezt cionék terelgetik így, de ez nem is bosszant, hanem az, hogy a sok birka nem látja még mindig át, hanem béget tovább. Bene Gábor az MSZ képvisletében terel pár másikkal, Bogár Laci ügynökként a fidesz-jóbik határvonalat szólítgatta meg és Siklósi a Tutsek unoka Torockai intendánsa, mentoraként a „radikális” nemzeti idiotizmust lovagoolja meg. Gyerekek már régen agyon kellett volna lõni mind egy szálig azokat, akik ezekben a kérdésekben érintettek és a palettát letakarítani, de teljesen. Áder neve is felmerült, de hát fideszes zsidóként kell egy alternatív kisz-titkár, ezt ne vitassuk el. Elkoptatták, ledegradálták és leleplezték ezt a „tisztséget” gönczel, sólyommal és hogy is hívják az a kapafogú zsidrákot? Ja, hát mádl, a szép magyaros nevû. Már majdnem eléri baló gyuri szépségét, akinek meg ugye az elsõ zsidó „magyar” köztársasági nõi jelölt felesegge a morvai-schwartz, akinek errõl a szerepérõl két és fél éve írtam talán elõször. Ideje lesz visszakeresnem.

Szerintetek véletlen, hogy már Dopeman is szóba jött, mint státusra alkalmas személy? Szerintetek véletlen, hogy a szigetszentmiklósi gimnáziumban olyan igazgatót akart a zsidó közigazgatás megbízni, amelyre a tantestület 41 tagja közül 40 azt mondta hogy NEM? Igen, õ önmagára szavazott és a legelsõ híradások is összefüggésbe hozták Kövérrel, aki szintén Szigetszentmiklóson lakik és bizony gyerekei is járnak oda. Mindez nem véletlen, így adva lehetõséget és hivatkozási alapot nem elvállalni pozíciót, sõt a meglévõtõl is szépen eltávolodni. Nem véletlen az sem, hogy a csehek is elõrehozott választást akarnak a lemondott államfõ után és a szerbeknél is pont Putyin hivatalba kilépésekor választhatnak a most lemondott elnök helyére másikat.


„A köztársasági elnököt a korábbi elnök megbízatásának lejárta elõtt legalább harminc, legfeljebb hatvan nappal, ha pedig a megbízatása idõ elõtt szûnt meg, a megszûnéstõl számított 30 napon belül kell megválasztani. A köztársasági elnök-választást az Országgyûlés elnöke tûzi ki.
Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkezõ magyar állampolgár, aki a választás napjáig a 35. életévét betöltötte. Köztársasági elnököt az országgyûlési képviselõk egyötödének támogatásával lehet jelölni. A köztársasági elnököt az Országgyûlés öt évre választja meg. A titkos választás elsõ fordulója eredményes, ha az országgyûlési képviselõk 2/3-a (66,67%-a) támogatja valamelyik jelöltet. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevõk számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A két lehetséges fordulót 2 egymást követõ napon be kell fejezni.
A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani.
A megválasztott köztársasági elnök a korábbi elnök megbízatásának lejártakor, illetõleg a megbízás idõ elõtti megszûnése esetén a kiírt választás eredményének kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hivatalába, hivatalba lépését megelõzõen az Országgyûlés elõtt esküt tesz.”

A köztársasági elnök feladat- és hatásköre
A köztársasági elnök
• képviseli a magyar államot,
• Magyarország nevében nemzetközi szerzõdéseket köt,
• megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket,
• kitûzi az országgyûlési képviselõk, a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek általános választását,
• kitûzi az európai parlamenti választás, továbbá az országos népszavazás idõpontját,
• részt vehet és felszólalhat az Országgyûlés és az országgyûlési bizottságok ülésein,
• javaslatot tehet az Országgyûlésnek intézkedés megtételére,
• népszavazást kezdeményezhet,
• adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket és engedélyezi viselésüket,
• gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát,
• dönt az állampolgársági ügyekben,
• dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény a hatáskörébe utal,
• a fegyveres erõk fõparancsnoka,
• a Szent Korona Testület elnöke.
Kinevezési és felmentési jogköre
A köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel
• külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit és az egyetemi tanárokat,
• megbízza és felmenti az egyetemek rektorait,
• kinevezi és elõlépteti a tábornokokat,
• megerõsíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,
• a hivatásos bírókat és a Legfelsõbb Bíróság elnökhelyettesét,
• az ügyészeket és a legfõbb ügyész helyettesét,
• a Gazdasági Versenyhivatal elnökét,
• a Nemzeti Földalap elnökét,
• a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökét.
„Az Országgyûlés megbízatása feloszlásával vagy feloszlatásával is megszûnhet. Az Országgyûlés a jelenlévõ képviselõk többségének szavazatával kimondhatja feloszlását. A köztársasági elnök pedig, az Alaptörvényben meghatározott esetekben a választások egyidejû kitûzésével feloszlathatja az Országgyûlést, ha
• a Kormány megbízatásának megszûnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyûlés az elsõ személyi javaslat megtételének napjától számított negyven napon belül nem választja meg, vagy
• az Országgyûlés az adott évre vonatkozó központi költségvetést március 31-ig nem fogadja el.
Az Országgyûlés feloszlatása elõtt a köztársasági elnök köteles kikérni a miniszterelnöknek, az Országgyûlés elnökének és a frakciók vezetõinek véleményét.
Rendkívüli vagy szükségállapot esetén azonban nem lehet az Országgyûlést feloszlatni, és maga sem mondhatja ki feloszlását. 1990 óta ezideig minden Országgyûlés kitöltötte a megbízatásának négy évét.
Az Országgyûlés feloszlatására, illetve feloszlására kormányválság esetén kerülhet sor, éppen ezért a célja az, hogy új választások kiírásával lehetõséget teremtsen egy új – a parlament többségének bizalmát élvezõ – kormány megalakítására. Az Alaptörvény rendelkezése szerint az új választást rövid idõ alatt, kilencven napon belül meg kell tartani. A rendszerváltás óta a köztársasági elnök még nem oszlatta fel az Országgyûlést. Ha kormányválság volt, az a változatlan vagy újból létrejövõ parlamenti többség révén új miniszterelnök megválasztásával, majd új kormány megalakításával oldódott meg. Az Országgyûlés utoljára 1989 decemberében oszlatta fel magát, annak érdekében, hogy – a Nemzeti Kerekasztal megállapodása eredményeként elfogadott alkotmánymódosítás és az új választási törvény alapján – elõbb kerülhessen sor a többpárti szabad választásokra, s így az új Országgyûlés új kormányt alakíthasson. „

(Link)

A fidesz-zsidók dolga minél gyorsabban minél népszerûtlenebbé válva ormány-válságot okozni és olyanokat jelölni, akik egyébként szóba sem jöhetnének köztársaseggi elnöknek. Az mszp-democsokratikus ko(hn)alíció iványi rabbit javasolja, aki egyébkén már majdnem mózes-szintû, de talán köves slomó lesz mégis a valódi jelölt. Iványi ez is Gábor „keresztelte” orsós gyerekeit is legalább a kettes számig.
http://radicalpuzzle.blogspot.com/2012/04/nem-adhatok-mast-csak-mi-lenyegem.html
Ám visszatérve morvaira és a jóbikos zsidajokra, csak annyit mondok, hogy remek választás, hisz magán viseli a nemzet összes bárcáját a média-zsidó CIA-s Baló Gyurival és azzal a liberális zsidó karrierrel, amit befutott. A hab a torán az, hogy õ is zsidó, ahogy a közvetlen közege is, viszont remekül fogott, búgatott ahhoz, hogy bármikor elõhozakodjanak viselt dolgaival és ott a plágium azonnal bizonyos pornószereplõk kopirájtjánál nyit. „Zaftos egy államelnöki ribanc” – mondhatják majd rá, ha esetleg addig eljut a dolog. Ja tényleg, hol van az álPinyó, mert hiányzik a sz@rzsák. Olyan régen láttam szerepeltetni a klónt, hogy tényleg hiányzik. Várja már a gödre!

No, eddig jutottam pár napja az írással,de ma befejezem, de nem fûzöm a szót tovább. Ennek oka az, hogy teljesen irreleváns az, ami itt benn történik kicsiben. Több forrás szerint is idén le lesz „focizva” a mérkõzés és nem csak máshol, hanem nálunk is nagy tételben. Mivel ezekkel tárgyalni itt semmi értelme és haszna, a magam részérõl a gépkarabélyos megoldást szorgalmazom, persze csak békés célokból. Úgy tûnik, hogy ez a „megoldás” elkerülhetetlen, mert a napokban folyamatosan adnak hírt „magyar” katonákról, kiképzésrõl riport formájában, sõt Furkó Kálmánt is újra elõszedték, miközben a Fighters Run- szép magyar nevû kiképzési célú mûsort propagálta, majd a fradisták repültek csapatépítésen éppen a mossad-bázis körül a tököli reptéren és a többi és a többi, már nem is kell ragozni. Ezek már nem jelek, hanem maga az ESEMÉNY!

Tudom, nehéz hátra dõlni és élvezni a mûsort, mert a magam részérõl várom a behívóm és a fegyvert, ami pont a kezem ügyébe illik majd, hogy használhassam. Pár napja néztem egy videót az Idegen Légióról és az a megérzésem támadt, amirõl most nem szeretnék értekezni. A káosz készül és ebben lesz aki kikészül mielõtt a rendet szül a rendelet, amely a Törvénynek ad újra teret.
De ha már meglepetést ígértem, akkor legyen. Ma kerültek elõ Vera gyerekkori rajzai, ruhatervei, miközben Blanka is rátért a rajzolásos ösvényre. Felteszek pár fotót, amit gyorsban készítettem a ruhatervekrõl, ugyanis párom nem titkolt vágya korábban a ruhatervezõi pálya volt, de végül gyógyszerész lett, mivel nem talált támogatásra a családba a kreatív tevékenységéhez. Szerintem hiba volt, de majd kiderül. Az alábbi rajzok 18-20 éve készültek. Ez az én ajándékom Nektek úgy, hogy közben az õ ajándéka nekünk.

URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés
URL kepfeltoltes,ingyenes képfeltöltés

Hozzszlsok

# | tlprmgyr tlprmgyr - 2012 04 08 ¦ 22:28:57
25 eve , hogy dissszidaltam a kadar-kommunizmusbol , igy ez az egesz nekem mar eleg " idegenul " hangzik / bevallom , hogy Hugo Chavez antiszemita testverem betegsege jobban aggaszt , mint az , hogy gyurcsanyszkijevicsnek nem talaljatok a diplomajat , mert sose volt neki meg pityi palinak sem / - de nekem valoban joban kellene lennem ezzel a " hatalmassaggal " , aki meg allampolgarsagi ugyekben is illetekes - mert lanyomnak , aki 92-ben szuletett Afrika leg delibb reszen , igy afrikai allampolgar , mert akkor mindenkinek ott Mandela ellen kellett / lehetett / szavazni ( mert ott is demokracia volt * mar nincs ) azota sem / a mai napig sem adtak a zsidok magyar allampolgarsagot , pedig mindketto szuleje tiszta magyar - igaz sosem voltak part-tagok es a csaladjaik nem rendelkeztek veteran osokkel . egyetlen db-bal sem ! - ha ebben az uj illetekes zsido-seggnyalo nekem tudna " seggiteni " - mielott az egesz zrael magyar allampolgar lesz !!! . . . adnek neki egy pacsit !
# | valahun valahun - 2012 04 08 ¦ 22:51:55
Alátámasztásul: Toroczkaiék tovább rontottak a kormány és az IMF viszonyán http://atv.hu/cik..._viszonyan
# | monguzking monguzking - 2012 04 08 ¦ 22:54:18
ha közelröl nézzem kinyilik az bicska szörnyen nehéz spirituálisan megközeliteni dolgot mondjuk olyan oldalrol hogy mi van ha magyarság feladata annukis,marsos,hüllö génekkel többségben lévö lelkeket kiknek köztudottan nincs érzelmi testük-fénnyel áthatni s visszatériteni öket fény felé az szer-etet fegyverével--vagy inkább maradjunk az vas erejénél?
# | GERRY GERRY - 2012 04 09 ¦ 00:11:34
Lendület van a rajzokban. Nekem tetszenek!

monguzking - a VAS EREJE! (de ez szigorúan magánvéleményem, mert nem akarok kibic lenni és ahogy a fiamat nem szeretném hadba menni látni, úgy titeket sem. ...és mégis... ugye milyen paradox a helyzet?)

Szeretetet pazarolni olyanokra akik nem ismerik azt?

Asimov egyik írásában az ítélet:
"- Felakasztani és halála után megkegyelmezni."
# | postaimre postaimre - 2012 04 09 ¦ 08:47:58
Vala, errõl beszélek. Késik a "megegyezés", jön az ormány-válság és lehet oszlatni, aztán választásosdit játszani megint, bár remélem, ebbe azért már beleszól egy-két nem pezsgõsüveg-pukkanás is. Én kész vagy Gerry! Mátét még az anyja nem engedné, de szívesem vinném magammal, megállná a helyét, ebben biztos vagyok. Apám tekintetét örökölte.

A képek Blankát elbûvölték. Nem is volt tisztában vele, hogy az édesanyja miket tud, pedig a falon lóg pár mûvészibb rajza, festménye és szeret mindent, ami ilyen kézmûves kreatív tevékenység. most éppen gyöngyöt fûz.
# | LOVAGINA LOVAGINA - 2012 04 09 ¦ 09:13:44
" Apám tekintetét örökölte. " - Paff. -kész vagyok....hull a könnyem...
# | kukackac kukackac - 2012 04 09 ¦ 09:20:17
Addig is még rendes vas nem kerül a kezünkbe, lõjük õket! Nagyon hatásos fegyver ez is!

www.anunews.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/aa-Internet-mouse-as-tank.jpg
# | jocman jocman - 2012 04 09 ¦ 10:08:31
Bennem most egy kérdés "támadt fel":
Hogy akar bárki is köztársasági elnököt választani (kinevezni), ha már Magyarország nem köztársaság?
# | Hontalan Hontalan - 2012 04 09 ¦ 10:15:56
"... a kõ marad... " /Wass Albert/
Valamit meg kell változtatni, hogy semmise változzon! A Felkai marad. De rajta tartom a szemem és az irányzékot. Ha lehet lesz!
# | turulcsalád turulcsalád - 2012 04 09 ¦ 10:21:28
Jocman
Logokos kérdésre keresnél választ az ormányhivataltol?Nincs nekik.Biztos egy
szentkoronás kommunista orbavona kiegyezést variálnak a kneszettel!Patakvér fog itt folyni, patakvér!"

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Generlsi id: 1.30 msodperc
95,964,102 egyedi ltogat