"Fegyver és Jog" - Gondolatok és tények a új fegyvertörvénynek nevezett össznépi megalázásról
rta: GERRY - Dtum: 2012 02 19 ¦ 10:31:17
Barátomat vártam egy téli estén náluk a konyhában. A felesége és négy gyerekük ott sürgölõdtek körülöttünk, a legkisebb, négy éves nagy átéléssel berregett egy lestrapált játéktraktornak.

Rövidesen hazajött a családfõ. Havas ruhájában belépett az ajtón, üdvözöltük egymást, leakasztotta távcsöves vadászpuskáját a válláról, majd egy gyors mozdulattal nyitotta a fegyver zárszerkezetét és a hord szíjtól fogva felakasztotta a fogasra.

A gyerekek ügyet sem vetettek a fegyverre, számomra meglepõ volt az egész eseménysorozat. Nem bírtam kérdés nélkül megállni:

- A gyerekeket nem érdekli a fegyver?


Teljes hr
Barátomat vártam egy téli estén náluk a konyhában. A felesége és négy gyerekük ott sürgölõdtek körülöttünk, a legkisebb, négy éves nagy átéléssel berregett egy lestrapált játéktraktornak.

Rövidesen hazajött a családfõ. Havas ruhájában belépett az ajtón, üdvözöltük egymást, leakasztotta távcsöves vadászpuskáját a válláról, majd egy gyors mozdulattal nyitotta a fegyver zárszerkezetét és a hord szíjtól fogva felakasztotta a fogasra.

A gyerekek ügyet sem vetettek a fegyverre, számomra meglepõ volt az egész eseménysorozat. Nem bírtam kérdés nélkül megállni:

- A gyerekeket nem érdekli a fegyver?

- Hát nem igazán, inkább úgy mondanám, hogy nem rajonganak érte, igazából én sem. Ez csak egy darab vas egy kis fával. A vadászat az, amiért rajongok és remélem majd közülük is lesz ilyen megszállott és mosolyogva végignéz a gyermekeken. Egy pillanatra megdöbbentem ott a pattogó tûz közelében, ebben a melegséget árasztó konyhában. Kint szakad a hó, bent az ember a családjával és a fegyverével. Úgy, mint ezer meg ezer évvel ezelõtt.

Az emberhez õsidõktõl fogva elválaszthatatlanul hozzá tartozik a fegyver! Õsi idõkben az életben maradásának eszköze volt, majd a szabadságának kivívója és egyben az egyéni szabadság jelképe is. A szabadság elvonása, a rabsors mindig a fegyvertõl való teljes megfosztottsággal járt együtt. Ezért egy közösség szabadságának mutatója a fegyverek számával jól meghatározható. A rabszolgatartó társadalmak alaptörvénye volt a "rabszolga fegyvert nem viselhet" tétel.

Nem akarok további történelmi áttekintést végezni a fegyverekkel kapcsolatban a magyar történelemben, de a fegyver és a fegyverforgatás ismerete része történelmünknek. Több városban olvasható emlékmûvön e felirat: " A kard megszerezte, a kereszt megtartotta a Hazát."

Ma a hatalmon lévõ bitorlók úgy gondolják, hogy a fegyveres erõ birtoklása csak az állam erõszak-szervezeteinek a joga, és az is fõképp politikai elrettentés okán. Fegyverhez pedig kevesen (az egész világon a legkevesebben!) juthatnak. Mélységesen megalázó ez egy magyar ember számára!

A gondolatmenete és tevékenysége ezeknek a hazaárulóknak, akik már húsz éve rágják ezt az országot, odáig fokozódott, hogy teljesen megsemmisítették a katonai, de a polgári fegyvergyártást is. Van egy-két infúzión mûködõ fejlesztés, vagy elõállítás, de az nevetséges a környezõ országok fokozott hadiipari és polgári fegyvergyártásával szemben, nem beszélve a fegyvertartás szabályozásáról. Ha a környezõ országok, illetve az EU tagállamok közül néhányat megnézünk, félelmetes lemaradásunk van a polgári fegyverek tekintetében is.

Ausztria: 2.500.000 db polgári fegyver magánkézben
Szerbia: 3.200.000 db
Ukrajna: 3.100.000 db
Magyarország: 240.000 db fegyver magánkézben. (adatok: ENSZ)

Ausztria egy volt nemzetiszocialista állam, a III. Birodalom része, most demokratikus diktatúra. Több, mint tízszer annyi fegyver mint nálunk, egy jóval alacsonyabb lakosságszámhoz viszonyítva. Virágzó, nagy állami bevételeket hozó hadiipar. Kiemelkedõ polgári kézi lõfegyver gyártás. Lakossága: 8.3 millió, melynek 30%-a rendelkezik fegyverrel.

Szerbia röviddel ezelõtt háborút viselõ ország. A magyar állami logika szerint minimális fegyver lehetne magánkézben, ezzel szemben a világon az egyik legkimagaslóbb a magánkézben lévõ fegyverek száma. A nem hivatalos fegyverek száma felbecsülhetetlen. Lakosságának száma még Ausztriánál is kevesebb, 7.1 millió, melynek 45%-a rendelkezik fegyverrel.

Hadiipara és fegyvergyártása stabil. Polgári lõfegyver gyártás terén az egyik legdinamikusabban fejlõdõ ország Európában (Kragujevac-Zastava).

Ukrajna a volt Szovjetunió egyik tagállama. A harmincas években valós népirtás (kb.4-6 millióan haltak éhen Sztálin intézkedései miatt - holodomor), ebbõl kifolyólag feltételezhetõ mély ellentét az orosz lakossággal szemben. De nem, több, mint három millió fegyver magánkézben. Igaz a lakosság jóval magasabb, de a számarányhoz viszonyítva még így is jól állnak. A fegyverhez való hozzájutás jóval egyszerûbb, mint nálunk. A nemzetgazdaság szempontjából is kiemelkedõ a hadiipar. Mind a katonai, mind a polgári fegyvergyártásuk a volt szovjet alapokon nyugszik. A fegyverviseléshez és birtokláshoz az állam hozzáállása sokkal engedékenyebb, mint nálunk és a történések azt mutatják, hogy az orosz példát fogják követni, ami az egyik legliberálisabb a világon, támogatva ezzel is a hazai fegyvergyártást. Oroszországban (!) létezik az otthonvédelmi fegyver kategória. Sima csövû hosszú fegyver gond nélkül hivatalosan beszerezhetõ a hozzá tartozó lõszerrel együtt. Ebbe beletartoznak az öntöltõ típusok is, amelyek olyan hatékonynak bizonyulnak, hogy az USA is ezeket vásárolja a rendõrsége részére (Saiga).


Saiga 12


Finnország. Az EU tagja, a világon itt a legmagasabb a civil kézben lévõ fegyverek száma. 100 lakosra 54 fegyver. A fegyverek vásárlása semmilyen nehézségbe nem ütközik, a 16 éves jogosultsági életkort viszont most emelték meg 18 évre. Finnország lakossága 5.4 millió, magánkézben levõ fegyverek száma 2.9 millió. A közbiztonság kiváló.

Magyarország. Volt kommunista állam, most demokratikus diktatúra. Nagy múltú fegyvergyártás a XX. század elejétõl. A második világháború végéig több, a világon a legkorszerûbb haditechnikát elõállító nehézipari hadiüzem (Messerschmidt több változata, saját fejlesztésû vadászgépek, harcjármûvek, kézifegyverek).

A háború után a fegyvergyártás szovjet segítséggel újraindul. Számos kimagasló mûszaki színvonalú hadiüzem. Kézifegyvertõl kezdve harcjármûveken át a nehézfegyverekig. Kimagasló katonai optika (MOM) és éjjellátó gyártás a Videoton üzemegységeiben. Nagy volumenû fegyver exportszállítások.

1956 után a 'lekáderezett', de civil lakosságból fegyveres erõ létrehozása (Munkásõrség). Több tízezer hadi(!) fegyver és lõszer civilek kezében. Az ifjúság a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) keretében, filléres tagdíj mellett a katonai sportokat, különösképp a lövészetet minden akadályoztatás nélkül gyakorolhatta, folytathatta.

A jelenlegi demokratikus diktatúra a kommunista idõket, de az egész világot, legfõképp a Magyar Nemzetet megszégyenítõ szabályozást alkalmaz a polgári fegyvertartással kapcsolatban! A hadiipar és a fegyvergyártás világszínvonalon zajlott hazánkban az úgynevezett rendszerváltásig. Mára totálisan le lett törölve a föld felszínérõl. Amit valamikor az amerikai bombázók és a szovjet tankok nem tudtak megtenni, azt most ezek a szarjankók megvalósították. A magyar katonai és polgári fegyvergyártás le van nullázva!

A polgári fegyvergyártásunk olyan magas szintre jutott a '70-es években, hogy "made in germany" felirattal gyártottunk több német fegyvergyárnak (pl. Mauser) polgári fegyvereket. Nagy számban exportáltunk az USA-ba is. Az AMD-65-nek pedig szinte misztikus híre van a világban, mint a legjobb AK-változat, nem beszélve az AMP-69-rõl.


AMP-69


A polgári fegyverek tekintetében több magyar szabadalom létezik, melyek le vannak védve és más üzemek nem használhatják (többek között Kameniczky József fejlesztései - Wikipédia). Mi ezeket azért nem használhatjuk, mert nincs gyár, vagy üzem, ahol alkalmazhatnánk.

Mindemellett a demokratikus diktatúrában végrehajtott politikai megfontoláson alapuló pusztítás mellett leredukálták a Honvédséget egy jobban felszerelt szerb szabadcsapat szintjére, majd a jól átgondolt hazaárulást folytatva még a polgári fegyverek tartását is rövid pórázon tartották.

Túlzás nélkül megállapítható, hogy ha a környezõ országok (kis-antant) polgári fegyvereket birtoklói teherautókra ülnének saját fegyvereikkel, nyugodtan haladnának Budapestig, komoly ellenállásba nem ütköznének.

A magyar politikai vezetést bitorlók olyat tettek, ami példa nélküli a magyar történelemben. Egy õsi katonanemzetet megalázva megfosztják a védekezés jogától és lehetõségétõl. EZ HALÁLOS BÛN! Nem is beszélve arról, hogy így hülye bûnözök sokaságává nyilvánítják az egész nemzetet, vagy csak egyszerûen rabszolgává minõsítik.

Aki a NATO-ra, mint minket megvédõ erõre hivatkozik, az egy egyszerû futóbolond. Egy kicsit mostanában mást gagyog a Fidesz, mint ami elõ van írva Brüsszelbõl, és egybõl olyan "szõnyeg szélén hunyászkodás" lett a vége, hogy öröm volt nézni. Bárki megtámadna minket, Európa elfordulna, úgy, ahogy mindig is tette. Azt állítani pedig, hogy veszély nincs, félelmetes tudatlanságra utal. Körülbelül olyanra, mint amikor 1918-ban hazaküldték a katonákat. Meg is lett az eredménye!

Ma Magyarországon az összlakosság 1,5%-a rendelkezik fegyverrel (mert egy személy több darabbal is), és a vadászokon kívül csak a hatalomhoz kötõdõk a kiváltságosok (képviselõk, bírók, ügyészek, nyugalmazott rendõr és titkosszolgálati tisztek). Tipikus képlete egy modernkori rabszolga-társadalomnak.

A közbiztonság is katasztrofális. A söpredékhez tartozók tömegével rabolnak ki, vernek agyon saját otthonaikban magyarokat, mindent ellopnak, ami mozdítható, a szervezett, több fõs, esetenként jól felfegyverkezett rablóbandák ellen nincs semmilyen védelem. Az idõsebb emberek, a tanyákon élõk, a fertõzött térségek lakói állandó veszélyben vannak és az egyetlen védekezési eszközt, a fegyvert a hatalom szigorúan tiltja. Minden rablógyilkosságért, nyomorékká vert emberek sokaságáért, megerõszakolt lányokért, nõkért a hatalmat terheli a felelõsség.

A Hungarista Magyar Állam a nemzet felfegyverzését a legfontosabb feladatának fogja tartani, a lehetõ legmodernebb technika kézbejuttatásával, polgári önkéntes alapon létrehozott terület-védelmi egységekkel. A katonai hagyományok õrzését szorgalmazza, és ha kell, azonnal a katonai rendtartás szabályaival való kormányzást vezeti be.

Az ember és a fegyver elválaszthatatlan, kevés nagyszerûbb dolog van, mint a nemzet fegyveres szolgálata. Közel az idõ fiatalok. Készüljetek!

Bojtár András - Jövõnk.info

------------------------------
The Hungarians:

Évente az Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement Genf publikált *Small Arms Survey* adatai alapján az derül ki, hogy kb. 4,5 millió löfegyver van Svájcban privát kézben.
Ezzel a világranglistán az USA és Jemen után a harmadik helyen állnak.

Ez a szám még lehet magasabb is, mivel az új fegyvertartási törvény elött (2000) vadászfegyvert, sörétes puskát és 22.Long Rifle fegyvereket mindenféle engedély nélkül lehetett vásárolni 18 éves kortól. (egyetlen kikötés a svájci állampolgárság vagy letelepedési engedély, ez alól kivételt képeztek és nem vásárolhattak fegyvert a Jugoszlávok, Törökök, Oroszok, Tamilok, Arabok és Afrikaiak)

"A szabadság elvonása, a rabsors mindig a fegyvertõl való teljes megfosztottsággal járt együtt." Ez a múltra érvényes is, de ma más a helyzet és mások a normák.

Megjegyzem, abszolút fegyverpárti vagyok, mint lövészeti instruktor részt vettem fegyverek fejlesztésében és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tesztelhettem különbözö prototípusokat is. Szinte nincs olyan fegyver, ami nem lett volna a kezemben.

Az én szememben is a fegyver tartása a szabadság és egy szabad demokrácia mérlege!

Mindezek ellenére nem tudom, hogy Magyarország felfegyverzése jó ötlet lenne-e?
Szerintem az ország a mai instabil állapotában nem alkalmas erre.
Én felülvizsgálnám a privát kézben levö fegyvereket, itt különbséget kell tenni a hosszú- és a maroklöfegyver között, és a volt, illetve nyugalmazott rendöröktöl, katonáktól elvenném a fegyvert, ezenkívül csak olyanoknak adnék fegyvertartási engedélyt, akinek a munkájához szükséges, vagy pedig az élete tényleg veszélyben forog. Az engedély mindig egy évre szólna és utána felülbírálni a szituációt.
A sikeres önvédelemhez vannak kiváló gáz- és egyéb spray- k. (léteznek nagy hatótávolságú sprayk is- 8-15 méter)
Annak ellenére, hogy érvényes fegyverviselési engedélyem volt, én is spray- vel tettem többször ártalmatlanná egy fegyveres támadót.
Az, hogy valaki a portáját megvédje, vagy esetleg vannak haragosai, még nem indokolja löfegyver tartását.

Sajnos sokszor a löfegyver hamis biztonságérzetet ad az embereknek, és ez tragikus kimenetelü lehet. (Ha csak a magyar bankokban nézem a biztonsági öröket, ez is alátámasztja a fent írtakat.)

Ez csak egy gondolat volt tölem, több évtizedes nemzetközi tapasztalat alapján.


C.Veszpremi

Forrás: jovonk.info + The hungarians